Stroomlijn in de uiterwaard Rijswaard

12 april 2013

Begroeiing in de uiterwaarden kan de doorstroming van het water in de rivieren belemmeren en het risico op overstromingen vergroten. Daarom gaan we de doorstroming van de Waal bij hoogwater in Rijswaard verbeteren door een deel van de begroeiing te verwijderen. Hierbij houden we rekening met cultuurhistorische waarden en de bijzondere planten en dieren in het gebied. 
Deze maatregel maakt onderdeel uit van het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat werkt in dit project samen met Geldersch Landschap & Kasteelen, die het gebied beheert en in eigendom heeft.

Informatie
Donderdag 11 april was er een informatiebijeenkomst in Het Stroomhuis te Neerijnen. Medewerkers van Geldersch Landschap en Rijkswaterstaat gaven uitleg aan 30 belangstellenden aan de hand van kaarten en zij beantwoorden vragen.
In de loop van april worden vergunningen aangevraagd. In mei volgt publicatie daarover in locale kranten door Rijkswaterstaat. Het is mogelijk daarop te reageren.
Daarna volgt definitieve vaststelling van de maatregelen. Hierover zal ook worden gecommuniceerd.

Planning
Nadat ontheffingen en vergunningen zijn verleend, kunnen we naar verwachting in het najaar van 2013 starten met de maatregelen. Over de start communiceren wij via deze website en plaatselijke kranten.

Programma Stroomlijn

De Nederlandse riviernatuur is uniek en van grote waarde voor de cultuurhistorische rijkdom,  landschappelijke waarden en recreatie. Daarom kijkt Rijkswaterstaat in het programma Stroomlijn samen met terreineigenaren en beheerders hoe het rivierengebied in de toekomst zo beheerd kan worden, dat een veilige leefomgeving hand in hand gaat met cultuur- en natuurontwikkeling- en beleving. Geldersch Landschap is één van de beheerders van terreinen langs de grote rivieren. Het doel is een veilig rivierengebied om te wonen, werken en recreëren.

Meer informatie staat op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn

Meer nieuws