Samenwerken voor natuurbehoud in Heerlijkheid Beek

22 augustus 2017

Diverse natuurorganisaties hebben 17 augustus jl. toekomstgerichte afspraken gemaakt over bosbeheer en soortenbehoud in Heerlijkheid Beek, op de steile stuwwal tussen Beek en Berg en Dal.

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) heeft met Vogelwerkgroep Nijmegen e.o., IVN Rijk van Nijmegen, de Bomenstichting en de Gelderse Natuur en Milieufederatie afspraken gemaakt over welke bomen te behouden tijdens het afronden van de dunning van het bos. Wintereiken, berken, haagbeuken en lindes worden op een enkele uitzondering na niet geveld. De uitzonderingen zijn bomen langs wandelpaden die om veiligheidsredenen moeten wijken en verwijderen van struiken om de benedenloop van de beek weer zichtbaar te maken. Voorts worden de groepen (oude) winter- en zomereik behouden omdat ze bij uitstek geschikt zijn voor de middelste bonte specht, een zeldzame vogel met een grote voorkeur voor oud loofbos.

 Tijdens het gesprek hebben de partijen ook uitgesproken meer samen te werken. Relevante gegevens over aanwezige dieren worden door de vogelwerkgroep en IVN gedeeld met GLK, die op haar beurt in 2018 de partijen betrekt bij actualisatie van de beheervisie voor het gebied.

Meer nieuws