Nu geen windmolens in waardevolle landschappen

28 juni 2016

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen windmolens in veel gebieden in Gelderland mogelijk maken, ook in natuurgebieden zoals de Veluwe en waardevolle landschappen zoals rond Winterswijk in de Achterhoek.

Directeur Peter van den Tweel van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) pleit voor het windmolenvrij houden van waardevolle Gelderse gebieden, in ieder geval tot 2020: “Op de Veluwe, onze landgoederen en de oude cultuurlandschappen in Gelderland zullen windmolens grote afbreuk doen aan de beleving van het gebied. Op de Veluwe vind je nog een onbedorven horizon en ook in sommige andere gebieden ervaar je soms nog het gevoel van eindeloosheid.” GLK wil daarom dat locaties worden benut waar de aantasting van natuur en landschap minimaal is. GLK staat daarin niet alleen. Ook Natuurmonumenten, Gelders Particulier Grondbezit, RECRON, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Vogelbescherming Nederland maken zich sterk voor windmolenvrije natuurgebieden.

Voldoende alternatieven
In het Gelders natuurbeleid staat dat nieuwe functies in natuurgebieden alleen mogelijk zijn als er een groot maatschappelijk belang mee is gemoeid, er geen alternatieven zijn en er gecompenseerd kan worden. Volgens GLK zijn er voldoende alternatieve ruimtes buiten deze natuurgebieden en de waardevolle landschappen en is het dus niet nodig om de het huidige beleid aan te passen.
Als het beleid wel wordt aangepast zoals de provincie van plan is, hoeft een initiatiefnemer voor windmolens niet meer aan te tonen dat er geen alternatieven zijn. En als er dan toch plekken voor windmolens in aanmerking komen die net in het Gelders Natuurnetwerk of in een waardevol cultuurlandschap vallen, dan kan over die specifieke locatie een besluit genomen worden.

Aandacht voor effect op landschap en natuur
Peter van den Tweel: “Wij zijn voorstander van de omschakeling naar duurzame energievormen, waaronder windenergie. Wij vinden het belangrijk dat Gelderland de in het energieakkoord overeengekomen taakstelling op tijd realiseert. Wij zijn echter van mening dat er meer dan voldoende locaties voor windenergie zijn om aan de taakstelling te voldoen.”
GLK vraagt overheden dan ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor de effecten op landschap en natuur bij de locatiebepaling van windmolens.

Meer nieuws