Afspraken Biljoen gewijzigd

09 maart 2015

De subsidieafspraken tussen de provincie Gelderland en Het Geldersch Landschap over de ontwikkeling van landgoed Biljoen zijn op verzoek van Geldersch Landschap gewijzigd. De komende jaren realiseren we minimaal 36 hectare natuur op het landgoed, in plaats van de eerder afgesproken 132 hectare. Hierdoor blijft er ruimte voor land- en tuinbouw, inclusief de functie van kwekerij Overhagen.

Aanpassingen
De invulling van de 36 hectare nieuwe natuur binnen het Gelders Natuurnetwerk gebeurt in overleg met de pachters en door ruiling van gronden. De regulier verpachte landerijen behouden vervolgens de agrarische functie.
In 2008 kocht GL landgoed Biljoen en ontving daarvoor van de provincie een financiële bijdrage. Voorwaarde was de 132 hectare landbouwgrond op het landgoed omzetten in natuur. Voor de hectares natuur die niet gerealiseerd worden betaalt Geldersch Landschap het subsidievoorschot inclusief rente terug.

Europa
De beschikking uit 2008 is aangepast en het subsidiebedrag is veranderd. De gewijzigde beschikking past binnen de Europese Algemene groepsvrijstellingsverordening, die sinds 1 juli 2014 in Nederland van kracht is. De verordening maakt steun met terugwerkende kracht mogelijk voor natuurerfgoed in relatie tot cultuurerfgoed.

Biljoen is een uniek Gelders landgoed met bijzondere cultuurhistorische waarden. De nieuwe afspraken zorgen voor duidelijkheid bij de pachters en zorgen voor het duurzaam instandhouden van het landgoed. Bovendien past het binnen het herijkte natuurbeleid”, aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Directeur GLK, Peter van den Tweel: “Met deze aanpassingen kunnen we invulling geven aan de gewenste natuurontwikkeling en blijft er ruimte voor land- en tuinbouwactiviteiten als onmisbaar onderdeel van het landgoed”.

Meer nieuws