Ontwikkelingen Goilberdingerwaarden

13 februari 2013

Geldersch Landschap wil eerst duidelijkheid over alle consequenties van Stroomlijn en het beleid oeverstroken van Rijkswaterstaat. Pas daarna gaan we in overleg met betrokken partijen een beheerplan voor de Goilberdinger- en Baarsemwaard maken en hierover een bijeenkomst organiseren voor geïnteresseerden.

Rijkswaterstaat wil met het project Stroomlijn de doorstroming van hoogwater in de Lek verbeteren. Geldersch Landschap is verzocht daaraan medewerking te verlenen. Daarbij staat voor Geldersch Landschap het behoud van cultuurhistorie, bijzondere planten en dieren in het gebied voorop. De consequenties van Stroomlijn zijn nu nog niet bekend.
Voorts is nog onduidelijk of Geldersch Landschap beheerder kan blijven of worden van de oeverstroken langs de rivier, die in eigendom zijn van de staat. Zij hoopt dat die duidelijkheid er eind 2013 is.

Informeren over beheerplan
Als alle consequenties bekend zijn, wordt een nieuw beheerplan opgesteld voor de Goilberdinger- en Baarsemwaard. Natuur- en Vogelwacht Culemborg (NVWC) en Stichting Werk aan het Spoel worden daar nadrukkelijk bij betrokken. Zodra het nieuwe beheerplan, inclusief aandacht voor de toegankelijkheid, vorm heeft gekregen, zal daarover een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor alle belangstellende Culemborgers.

Beheer en toegankelijkheid nu ongewijzigd
Tot het beheerplan is besproken, zal niets aan de huidige toegankelijkheid, rasters en beheer van deze uiterwaarden worden gewijzigd. Ook de huidige bebording van de gemeente blijft staan. In de loop van komend voorjaar zal de boswachter van Geldersch Landschap  toezicht houden op basis van de huidige openstellingregels.

Vanaf het voorjaar 2013 zal begrazing door vee worden gerealiseerd via locale agrariërs of andere particulieren. Zoals bekend heeft Geldersch Landschap voorkeur voor brandrode runderen of ander streekeigen vee.

Meer nieuws