Willinkbeek

Langs de kronkelige beek ligt een mooi loofbos. De Willinkbeek is deels natuurlijk en deels gegraven. Dit is een gebied dat voldoet aan het plaatje van het veelgeroemde Winterswijkse landschap.

Locatie

Lageweg
Henxel, Ratum

Regio Achterhoek - Gemeente Winterswijk
Verworven 1967 - Oppervlakte 4 ha

Voorzieningen

Naamgeving

Willinkbeek ontleent zijn naam aan het scholtengoed Willink, dat stroomopwaarts richting de Duitse grens gelegen is. Willink was wel een belangrijk scholtengoed, het was een hofgoed van Bredevoort.

Geschiedenis

De Willinkbeek stroomt vanuit Duitsland naar het westen door de terreinen Willinkbeek en Gossink. De beek is deels natuurlijk, deels gegraven. Het onnatuurlijke karakter van delen van de Willinkbeek blijkt onder andere uit de doorsnijding van enkele dekzandruggen.

Door het sterke verhang en de hoge afvoer had de oorspronkelijke beek een sterk meanderend karakter. In de oeverwanden van de Willinkbeek zijn op diverse plaatsen tussen de 50 en 200 miljoen jaar oude afzettingen te zien, uit perioden voorafgaand aan de ijstijden. In Nederland zijn deze oude afzettingen vrijwel nergens anders op een natuurlijke manier te zien. Dit maakt de Willinkbeek in aardkundig opzicht zeer bijzonder. De Willinkbeek is een van de sterk meanderende beken die, met hun loofbossen langs de oevers, zo bepalend zijn voor het veelgeroemde Winterswijkse landschap. Sommige meanders zijn in het verleden van een bypass voorzien.
Een oude meander van 150 meter lengte is weer op de Willinkbeek aangesloten.

Beheer

Het weilandperceel langs de Willinkbeek beheren we als landschap met accent natuur. Dat betekent dat we inzetten op het behoud van de landschappelijke samenhang, waarbij we speciale aandacht hebben voor de aanwezige natuurwaarden.

Bijzondere waarden
Het bijzondere van dit weilandperceel is het beek-begeleidende bos, met redelijk hoge natuurwaarden. De waarde zit vooral in de aanwezigheid van de fladderiep.
Het terrein ligt in het Nationaal Landschap Winterswijk. Kenmerkend zijn het kleinschalige, onregelmatige scholtegoederenlandschap en het wat grootschaliger en strakkere heideontginningslandschap. De omgeving van Winterswijk is een populaire vakantiebestemming.

Beheer in een notendop
Het grasland wordt extensief beheerd, maar is een klein perceel in een intensief agrarisch gebruikt landschap. Verdere ontwikkeling van de natuurwaarden heeft hier vermoedelijk weinig kans.
Het grasland wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Dit gebeurt meestal één keer per jaar. Zo nodig vindt aan het einde van het groeiseizoen met een schaapskudde nabeweiding plaats.
Het bos wordt gedund in een cyclus van 4 à 5 jaar. Op kleine oppervlaktes eindkap wordt op natuurlijke wijze verjongd, maar er wordt ook aangeplant als dit zorgt voor een meer gevarieerd bos.
Na beëindiging van een pachtovereenkomst wordt steeds een weging gemaakt of inrichting naar natuur aan de orde kan zijn of gewenst is.