Reirinkbos

Het Reirinkbos is het beboste noordelijk deel van het voormalige goed Reirink, dat verder bestaat uit cultuurgronden en een fraaie oude boerderij.

Locatie


Zwolle

Regio Achterhoek - Gemeente Eibergen
Verworven 1974 - Oppervlakte 10 ha

Voorzieningen

Flora

Het Reirinkbos bestaat uit zware eiken, grove dennen en elzenhakhout.

In de struiklaag groeien onder meer vuilboom en zoete kers. De kruidlaag in het elzenhakhout bestaat uit moerasvegetatie met zeggesoorten en wolfspoot. In het bos komen witte klaverzuring en dalkruid voor. In het gebied liggen restanten vochtige heide met een vennetje; in deze zure omstandigheden groeien veenmos en gagel. Ook de zeldzame kleine valeriaan en de fraaie varensoort dubbelloof groeien hier. In de extensief begraasde weilandjes in het bos komt een gevarieerde, ruige grasvegetatie voor.

Vogels

Er broeden veel vogels in het Reirinkbos. Eén daarvan is de wielewaal: een lijsterachtige zangvogel, die zich graag ophoudt in redelijk oude bossen waar hij zich in het struikgewas verborgen houdt. In vlucht is de vogel echter zeer opvallend.

De mannetjes zijn heldergeel met zwarte vleugels (de vrouwtjes zijn bruinachtig en onopvallend). Ook komt hier de grauwe vliegenvanger voor. De tuinfkluiter vindt hier de dichte ondergroei die hij zo graag heeft. In de poelen planten zich diverse soorten kikkers en libellen voort.

Beheer

Bij het beheer van het Reirinkbos staan de natuurwaarden voorop, zonder dat de cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden aangetast. We willen de soortenrijkdom verhogen, waarbij vooral de boomkikker en de kleine ijsvogelvlinder goede kans maken om het gebied te gaan bevolken.

Geschiedenis

Op de kaart van 1870 is goed het typerende kampenlandschap te zien: de boerderij Reirink ligt centraal en is omgeven door hoger gelegen esgronden en door lager gelegen graslanden, houtwallen en bosjes.

Ten zuiden van de boerderij liggen heidevelden. Rond 1870 lagen in het Reirinkbos vijf kleine veldjes, in plaats van de twee die er nu nog zijn. In het bos zijn de omwallingen van die vroegere akkertjes nog terug te vinden. In het huidige landschap is het Reirinkbos het enige dat kleinschalig is gebleven. In de rest van het gebied zijn de houtwallen rond boerderijen en percelen vrijwel allemaal verdwenen, waardoor een grootschaliger agrarisch landschap is ontstaan.

Reirinkbos ligt in een groot gebied dat geomorfologisch erg interessant is. De ondergrond bestaat uit grofzandige grindhoudende afzettingen. Die zijn hier in het begin van de ijstijdenperiode (vanaf 2,5 miljoen jaar geleden) afgezet door de Rijn, die toen nog recht naar het noorden liep. Ongeveer 1,5 miljoen jaar geleden begon West-Nederland steeds dieper te zakken. Daardoor heeft diezelfde Rijn zich diep ingesneden in deze afzettingen, waardoor een terrasrand ontstond. Deze terrasrand is nog herkenbaar in het gebied tussen Aalten en Eibergen, de lengte ervan is ongeveer 25 kilometer. Overigens is de terrasrand erg afgesleten, waardoor hij niet meer zo duidelijk is als hij ooit geweest is. Het is nu meer een overgangszone van ongeveer vijf kilometer breed. Het Reirinkbos ligt ongeveer halverwege in deze zone.