Randwijkse Buitenpolder

Meestromende nevengeul in de Neder-Rijn ter hoogte van het Lexkesveer bij Wageningen. De oevers zijn glooiend en natuurlijk aangelegd.

Locatie

Randwijkse Rijndijk
Randwijk

Regio Rivierengebied - Gemeente Overbetuwe - Oppervlakte 13 ha

Voorzieningen

Uiterwaard

Enkele jaren geleden is een grote meestromende nevengeul gegraven in Nederrijn ter hoogte van het Lexkesveer bij Wageningen. Er overheen is een bijzonder vormgegeven brug aangelegd. De geul is in opdracht van Rijkswaterstaat gegraven om de Nederrijn extra ruimte te geven op beide oevers. Zo wordt de veiligheid tijdens hoogwater vergroot. Geldersch Landschap & Kasteelen beheert op de zuidoever het deel van de uiterwaard dat onder Randwijk ligt, de Randwijkse Buitenpolder.

Planten en dieren

Vanaf de Veerweg en de Randwijkse Rijndijk heeft u met een verrekijker een mooi zicht op de vogels in de uiterwaard. In dit deel van de uiterwaard komen vogels voor die specifiek zijn voor graslanden zoals veldleeuwerik en gele kwikstaart, graspieper, torenvalk en wulp. In de winter zijn er veel overwinterende trekvogels te zien zoals wilde ganzen, zwanen, eenden.

In het gebied groeien zeldzame plantensoorten, zoals moeslook, rijstgras, moeraskruiskruid en bruin cypergras. De rugstreeppad, poelkikker, meerkikker, hazelworm, ringslang, bever en belangrijke libellensoorten, waaronder de rivierrombout hebben hier hun leefgebied.

Beheer

Ons beheer is gericht op het behouden van het open cultuurlandschap en de daaraan gekoppelde natuurwaarden. De graslanden worden extensief beheerd door middel van maaien en (na)weiden. Hier zijn de (weide)vogels blij mee.

Bijzondere waarden
De bodem van het terrein bestaat onder andere uit ooivaaggronden, een bijzondere rivierklei met zware zavel. De archeologische waarden van de uiterwaarden van de Rijn zijn redelijk hoog en bestaan uit de aanwezigheid van de Limes, een Romeinse verdedigingslinie. In het terrein zijn verschillende rabatstructuren zichtbaar, een aanduiding voor het voorkomen van grienden (vochtige akkers waarop wilgenhout wordt verbouwd). De uiterwaarden van de Neder-Rijn vallen onder het Nationaal Landschap Rivierengebied. Het is een populair gebied voor fietsers, motorrijders en vogelspotters.

Beheer in een notendop
Ons beheer is vooral gericht op het in stand houden en versterken van de natuurlijke waarden. Dat betekent het behouden van het open cultuurlandschap en de daaraan gekoppelde natuurwaarden. De graslanden worden extensief beheerd door middel van maaien en (na)weiden. Dit zal positief uitpakken voor de daar aanwezige (weide)vogels.


Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen. Deze gaat niet alleen over de Randwijkse Buitenpolder, maar beschrijft de visie voor het terreincluster Uiterwaarden Neder-Rijn (De Spees, Maneswaard, Randwijkse Buitenpolder en Wolfswaard).