Werkzaamheden landgoed Brakel

Vanaf medio oktober 2020 worden de waterpartijen op landgoed Brakel uitgebaggerd in opdracht van Geldersch Landschap & Kasteelen. Door de sliblaag te verwijderen, verbetert de waterkwaliteit. Dit komt ten goede aan het planten- en dierenleven. Ook worden de oevers onder handen genomen.

Uitvoering

Voor het verwijderen van het slib zal rondom de kasteelruïne en bij de Oude Moestuin een baggerboot met pomp worden ingezet. De vijvers voor huis Brakel zullen worden leeg geschept met een kraan.
Het werk wordt onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd. Mochten er amfibieën of vissen worden aangetroffen, dan zal de aanwezige ecoloog zorgen dat zij een veilig heenkomen krijgen. Een archeoloog zal meekijken naar eventuele grachtvondsten.

Het slib dat uit het water wordt gehaald is van te voren onderzocht. De kwaliteit is zodanig dat het op het landgoed kan blijven. De baggerspecie wordt naar een afgezet stuk grasland vervoerd. Nadat het is ingedroogd, wordt de grond geëgaliseerd en weer ingezaaid met gras.

Natuurlijke oever

De beschoeiing langs de waterpartijen wordt verwijderd. Met erosiebestendige klei zal een geleidelijk aflopende oever worden aangelegd, wat een natuurlijkere situatie geeft met het stijgen en zakken van het water door weersomstandigheden.

Beuken oprijlaan, eilandje en gazon

Langs de Dwarssteeg staan 5 beuken in de verdrukking. GLK kiest ervoor de bomen nu weg te halen en op een later moment nieuwe bomen te planten.
Een deel van de vegetatie op het kleine eilandje wordt verwijderd.
Aan de voorzijde huis van het huis verwijderen we de beplantingsvlakken; het gazon zal na uitvoering doorlopen tot aan het water.

Informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Ab van Dijk, projectleider Geldersch Landschap & Kasteelen op tel. 06-30 58 20 75 of a.vandijk@glk.nl.