Fauna

Fauna is een onmisbare schakel in onze natuurlijke omgeving. De aan- of afwezigheid van bepaalde fauna wordt vaak gebruikt als graadmeter voor de kwaliteit van een ecosysteem. Soms zijn diersoorten zelfs uitgegroeid tot de iconen van een gebied.

Welke fauna waar voorkomt, hangt af van factoren als klimaat, bodem en water, maar ook van het type ecosysteem (rivier, bos, veen, etc.) en van de andere soorten flora en fauna die er leven. Elk gebied kent zijn eigen dynamische samenstelling en interactie tussen soorten. Daarnaast speelt ook de mens vaak een rol.
Mensen en dieren hebben een bijzondere relatie, die sterk wordt bepaald door de tijdgeest. Dit vraagt om een regelmatige herijking van fauna-gerelateerd beleid, waarbij naast ecologische ook maatschappelijke en economische aspecten worden meegewogen.

Wat vindt GLK?

De algemene doelstellingen van GLK op het gebied van fauna zijn:

  • behouden van (populaties van) soorten die GLK tot haar kerncollectie rekent en waarvoor zij een specifieke verantwoordelijkheid heeft. Voorbeelden hiervan zijn: boommarter, lepelaar, wespendief, grote gele kwikstaart, kamsalamander, heikikker, ringslang, beekprik, gentiaanblauwtje, zilveren maan, zadelsprinkhaan, gevlekte witsnuitlibel, vliegend hert, Europese rivierkreeft, lentevuurspin;
  • streven naar levensvatbare populaties van deze soorten;
  • creëren van verbindingen met andere leefgebieden waar mogelijk en noodzakelijk;
  • tegengaan van verdringing van inheemse soorten door invasieve exoten;
  • behouden van bijzondere rassen zoals heidekoeien en Veluwse heideschapen, die bijdragen aan de instandhouding van natuur en erfgoed in Gelderland;
  • rekening houden met (lokaal) relevante juridische, maatschappelijke en economische factoren om schade zoveel mogelijk te voorkomen en veiligheid van mens en dier zo goed mogelijk te waarborgen.
Wandelen met de boswachter, thema: hertenbronst

Faunabeheer

Naast zeldzame soorten zijn er de meer algemene soorten waarvoor GLK ook een verantwoordelijkheid heeft. Meest in het oog springend zijn de grote hoefdieren ree, edelhert, damhert en wild zwijn. Deze leven samen op de Veluwe, een gebied met een groot aantal eigenaren en een breed scala aan belangen: natuur, recreatie, verkeersveiligheid, bosbouw, landbouw, etc. Dit maakt faunabeheer en regulering van aantallen tot een grote opgave. GLK wil samen met andere terreineigenaren invulling geven aan de doelstelling van provincie en andere overheden om gezonde hoefdierpopulaties in stand te houden.

Relatie mens-dier

De relatie tussen mens en dier is aan verandering onderhevig. Waar dieren enerzijds als nuttig worden gezien (voedsel, biologische bestrijding) is er anderzijds ook vaak sprake van een emotionele binding. De emotie kan zich uiten in de vorm van affectie maar ook weerstand – denk maar aan muggen of eikenprocessierupsen. Maatschappelijke opvattingen daarover en ethische argumenten veranderen regelmatig. GLK zal haar beleid daarom blijven toetsen.


De volledige nota Faunabeleid 2019-2028 (pdf) kunt u hier lezen.