Monumenten

GLK wil haar terreinen met natuur- en landschapswaarden én haar kastelen en landgoederen behouden en beschermen, zodat iedereen ervan kan genieten, nu en in de toekomst. Daarom heeft ze vastgelegd hoe de beschermde gebouwen, tuinen en parken, archeologische en groene monumenten duurzaam in stand gehouden kunnen worden.

Instandhouding

Door planmatig onderhoud, housekeeping en duurzaam beheer houden we monumentale waarden in stand. Voor gebouwen betekent dit dat we streven naar een gebruik dat deze waarden versterkt of in stand houdt. Ook houden we vast aan de gelaagdheid die in een gebouw zichtbaar is. We vermijden restauraties en grote ingrepen; eventuele toevoegingen moeten passend zijn. Voor groene monumenten betekent dit dat we de aanwezige cultuurhistorische waarden versterken.

Monumenten

GLK beschikt over bouwkundigen, kunst- en cultuurhistorici, conservatoren en natuurwetenschappelijk medewerkers. Zij zetten hun kennis en kunde gezamenlijk in. Dat geldt vooral voor grote (restauratie)projecten zoals op Warnsborn of de Cannenburch, waar huis, collectie, tuin en park zijn aangepakt. Ook maken we gebruik van externe partijen, mits zij voldoende kennis en ervaring hebben.

Aanpak

We gaan uit van een conserverende aanpak, dus: we behouden wat er is. Als aanpassingen nodig zijn, proberen we die zo beperkt mogelijk te houden. Ook moet die ingreep altijd teruggedraaid kunnen worden. Is een grote ingreep of restauratie toch noodzakelijk, dan maken we eerst een brede afweging van de monumentale waarden, wetgeving, toekomstig gebruik en financiën. Daarna schrijven we met alle deskundigen een gedegen plan van aanpak.

Financiering

De financiële borging en de prioriteitenstelling vinden plaats via onze meerjarenvisie en meerjarenbegroting. Jaarlijks krijgt onze afdeling Bouwkunde hieruit een budget, dat wordt vermeerderd met beschikbare rijkssubsidies. Met dit budget wordt het onderhoud gefinancierd. Bij grote investeringen doen we aan fondsenwerving of spreken we de reserves aan.

Lees meer in 'Goed beheerd, goed behouden', nota duurzame instandhouding van monumenten (pdf).